Gedrags- en schoolregels

De hoofdregel van de school is: Iedereen moet zich op school veilig, vertrouwd en met respect behandeld voelen. 

 • Kom je afspraken na;
 • Houd je omgeving schoon en netjes;
 • Kleed je gepast;
 • Respecteer andermans grenzen;
 • Let op je taalgebruik;
 • Beheers je;
 • Roep waar nodig de hulp in van een docent of medewerker van de school;
 • Gebruik sociale media uitsluitend positief;
 • Accepteer anderen zoals ze zijn;
 • Discrimineer niet;
 • Pest anderen niet;
 • Bedreig anderen niet;
 • Gebruik geen lichamelijk of geestelijk geweld;
 • Blijf van andermans spullen af;
 • Bied je excuses aan als je te ver bent gegaan;
 • Help anderen om zich aan de gedragsregels te houden;
 • Houd je aan de stelregel: bespreken, afspreken en aanspreken;
 • Volg de aanwijzingen van het personeel op.

Voor een goede gang van zaken bij ons op school geldt dat iedere leerling:

 • Uiterlijk vijf minuten voor het begin van de lessen op het schoolterrein aanwezig is;
 • Bij de eerste zoemer naar het lokaal gaat en tijdig in het lokaal zit;
 • Alle lessen volgens het lesrooster volgt en bereid is om na schooltijd te blijven indien dat noodzakelijk is;
 • Geen energy drank drinkt en geen alcohol nuttigt;
 • Het (huis-)werk altijd op orde heeft;
 • Gebruik maakt van een stevige tas om schade aan boeken en andere spullen te voorkomen;
 • Zijn jas en das aan de kapstok in de garderobe hangt;
 • Geen pet of ander hoofddeksel in de school draagt, tenzij daarvoor op grond van medische of godsdienstige redenen door de directeur toestemming is gegeven;
 • Geen geluidsdrager of game console in het schoolgebouw gebruikt, tenzij anders aangegeven (muziek luisteren in de aula mag, mits de leerling oordoppen gebruikt en geen overlast veroorzaakt);
 • Zijn mobiel op stil zet zodra hij het gebouw in komt en zijn mobiel alleen gebruikt voor lestoepassingen nadat er toestemming voor gegeven is. Mobiel bellen mag uitsluitend buiten lesuren en buiten het gebouw;
 • Hij/zij zonder toestemming van een medewerker van De Rotonde geen foto- en/of videobeelden in en rond het schoolgebouw maakt;
 • Hij/zij voor de gymles een handdoek, een korte broek (boven de knie), een T-shirt en gymschoenen (die geen strepen achterlaten op de vloer van de gymnastiekzaal en die niet buiten gedragen zijn) draagt;
 • Onder schooltijd het schoolterrein niet verlaat;
 • Niet op het schoolplein fietst of “bromt” en haar/zijn fiets in de stalling in een rek zet. Brommers en scooters moeten geplaatst worden op de daarvoor aangewezen plaats;
 • Leerlingen gaan conflicten uit de weg. Indien een conflict dreigt, dan schakelt de leerling een medewerker of leerling-bemiddelaar van de school in.
 • Op het schoolplein kan buiten de pauzes om gebruik gemaakt worden van de pannakooi, uitsluitend gebruikmakend van de geleende bal van school.
 • Je verplaatst je uitsluitend te voet op ons schoolplein. Voor attributen zoals skateboards, skeelers, e.d. vraag je vooraf om toestemming. Dergelijke attributen mogen alleen meegenomen worden en kunnen alleen gebruikt worden na toestemming van een medewerker van school.

Daarnaast geldt dat bij:

Ziekte:

 • Zieke leerlingen door hun ouder(s)/verzorger(s) voor 08:30 uur telefonisch bij onze administratie worden afgemeld. Als een leerling op school ziek wordt en naar huis wil dan wordt eerst nagegaan of er thuis opvang is. Bij thuiskomst verwachten wij vervolgens bericht van de ouder/verzorger;
 • Een bezoek aan tandarts, orthodontist, dokter, fysiotherapeut e.d. moet, in principe, buiten schooltijd plaatsvinden;
 • Vrijstelling van de gymles kan alleen verleend worden wanneer de ouders/verzorgers daarom schriftelijk hebben verzocht. De leerling die niet aan de gymles kan deelnemen, blijft wel aanwezig.

Eigendommen en aansprakelijkheid:

 • Eigendommen van leerlingen die op school verboden zijn alsmede eigendommen die gevaarlijk of kwetsend kunnen zijn, worden door de school in beslag genomen en aan de ouder(s)/verzorger(s) teruggegeven. Zo wordt het in bezit hebben van vuurwerk en/of het afsteken van vuurwerk op school of in de schoolomgeving streng bestraft. Bovendien wordt er aangifte bij de politie van gedaan.
 • De school niet aansprakelijk is voor diefstal van of schade aan privé-eigendommen. Iedere leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een eigen afsluitbaar kastje (kluisje) toegewezen. In de kluisje mogen geen gevaarlijke stoffen of natte spullen bewaard worden. Een vervangende sleutel kost € 13,50. De directie behoudt zich het recht voor om in de kluisje te kijken als zij dat nodig acht.
 • In alle situaties waarbij er sprake is van een wetsovertreding wordt de politie ingeschakeld.Gym:
 • Tijdens de gymles mogen kostbare spullen niet onbeheerd in de kleedkamer achtergelaten worden. De school is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk te stellen voor deze spullen.

Lunch:

 • In de middagpauze eten de leerlingen hun meegebrachte (gezonde) lunch met de eigen klas en leerkracht in het lokaal.

Gedrag buiten school:

 • Ook bij geconstateerd wangedrag van onze leerlingen op weg naar school of huis kan de school bestraffend optreden.
Roken:
 • Roken in het gebouw en op het schoolplein is voor alle leerlingen, leden van het schoolteam en bezoekers verboden.
Corvee:
 • De leerlingen krijgen een aantal keren per jaar schoonmaaktaken (de zgn. plein- en klassendienst). De groepsleerkracht verdeelt deze taken. Als iemand rommel maakt in school, op het schoolterrein of in de omgeving van de school dan volgt als sanctie een extra opruimtaak.

Alcohol, drugs en wapens:

 • Alcohol, drugs en wapens (het is aan de school om te bepalen of een voorwerp een wapen is) zijn verboden. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, dan worden ze door de school in beslag genomen en in het geval van drugs en wapens overgedragen aan de politie.

Verzuim

Onze leerlingen krijgen de schoolregels in een “dit ben ik als leerling” vorm via hun mentor en vinden ze ook op deze pagina. In alle gevallen waarin de schoolregels niet voorzien beslist het bevoegd gezag.

Door inschrijving van een leerling op De Rotonde verklaren de ouders zich akkoord met dit reglement.
samen een eigen wijze weg vinden