Vaak of langdurig verzuim i.v.m. ziekte

Verzuim

Bij kinderen die vaak of lang ziek zijn speelt een grote diversiteit aan problematiek, denk hierbij aan:

  • langdurige ziekte
  • psychosociale problematiek
  • leefstijl- en motivatieproblematiek.

De Rotonde heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn. Om hier zo goed mogelijk vorm aan te geven hebben wij als De Rotonde het ziekteverzuimbeleid volgens in ons schoolreglement opgenomen. Wij kiezen voor een effectieve methodiek door een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren. Bij langdurig of frequent ziekteverzuim volgens vastgestelde criteria, laat de school zich adviseren door de jeugdarts van de GGD West-Brabant. Dit gebeurt met zorg voor en in het belang van de leerling. Bij het verzuimbeleid is er een samenwerkingsverband tussen de drie partijen: De Rotonde, een vaste jeugdarts van de GGD West-Brabant en de leerplichtambtenaar van de gemeente. De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het Zorg Advies Team van onze school.

Werkwijze
De Rotonde signaleert het ziekteverzuim aan de hand van vastgestelde criteria:

  • 6 schooldagen achter elkaar ziek
  • in totaal 16 uur in de laatste 4 weken ziek gemeld

De ouders, ouders van de leerling die aan bovenstaande criteria voldoet, worden hierover telefonisch op de hoogte gesteld. Deze melding wordt gevolgd door een schriftelijke bevestiging, waarin de verzuimstatus van de leerling is opgenomen. Hierna volgt op korte termijn een uitnodiging aan de ouders, ouders om samen met hun kind naar de GGD West-Brabant te komen voor een verplicht consult bij de jeugdarts.

Wat doet de jeugdarts?
De jeugdarts bespreekt de klachten en oorzaken van het ziekteverzuim. Daarna stelt hij/zij het advies aan de school op en doet een uitspraak over de consequenties van de ziekte of de klachten voor het volgen van het onderwijsprogramma. Indien nodig adviseert de jeugdarts aan de ouders en de school hoe zij hiermee het beste om kunnen gaan. In verband met het medische beroepsgeheim zal inhoudelijke informatie slechts na toestemming van de ouders, ouders en/of de leerling worden teruggekoppeld aan de school.

Wat doet de leerplichtambtenaar?
De leerplichtambtenaar is verantwoordelijk voor het handhaven van de leerplicht en het toezicht houden op schoolverzuim. Wanneer ouders, ouders een uitnodiging ontvangen voor een consult bij de jeugdarts, krijgt de leerplichtambtenaar daar een kopie van. Daarnaast ontvangt hij/zij ook een afschrift van het advies over de mogelijkheid van deelname aan het onderwijsprogramma, dat de jeugdarts aan de school geeft. In het geval van ziekte doet u als ouders, ouders als het ware een beroep op vrijstelling van het volgen van het onderwijsprogramma voor uw kind. Als u niet op het consult van de jeugdarts verschijnt, of niet meewerkt aan de gegeven adviezen en/of re-integratie van uw kind op school, dan kan de school het "geoorloofde" ziekteverzuim omzetten in "(mogelijk) ongeoorloofd verzuim" en de leerplichtambtenaar inschakelen.

M. Nobelen, directeur

samen een eigen wijze weg vinden