Onderzoek Een Gezonde School

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De school van uw kind doet mee aan het onderzoek ‘Een Gezonde School’. Dit onderzoek is een samenwerking tussen de GGD, Hogeschool Windesheim te Zwolle en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Met deze brief willen wij u graag informeren over het onderzoek en toestemming vragen voor deelname van uw zoon of dochter.

Voordat u beslist om uw kind mee te laten doen, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. In deze brief staat alle belangrijke informatie, zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen.                

Waarom een Gezonde School?

Op een gezonde school is het makkelijker om gezonde keuzes te maken. Eet- en beweeggedrag beïnvloeden leerprestaties en de kans op een lang en gezond leven. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in het eet- en beweeggedrag van de leerling van de Rotonde. De Rotonde zal deze inzichten gebruiken om te bepalen op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van uw kind.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

In het najaar van 2016, 2017 en 2018 wordt aan de leerlingen gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. In diezelfde periode wordt hun lengte, gewicht en middelomtrek gemeten. Het invullen van de vragenlijst gebeurt tijdens schooltijd en duurt ongeveer 25 minuten. Een docent van de school en een onderzoeker van het project zijn hierbij aanwezig. Het meten van de lengte, het gewicht en de middelomtrek van uw kind gebeurt door een GGD-jeugdverpleegkundige of door iemand die door de jeugdverpleegkundige is getraind. Deze metingen vinden plaats in een aparte ruimte en leerlingen houden hun kleren daarbij gewoon aan. De metingen zullen, indien mogelijk, aansluiten bij het Periodiek Gezondheids Onderzoek van de GGD dat toch al op school plaatsvindt.

Wat gebeurt er met de gegevens?

De verzamelde gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op de vragenlijst en de lengte- en gewichtsmeting wordt de naam van uw kind vervangen door een nummer. De onderzoeker kent slechts het nummer en de verzamelde gegevens, waardoor de gegevens niet te herleiden zijn naar een individuele leerling. De verzamelde gegevens zullen tot 5 jaar na dit onderzoek bewaard blijven.

Wat zijn voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?

Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname in dit onderzoek. Deelname van uw kind is vrijwillig en heeft op geen enkele wijze consequenties voor u of uw kind. Uw kind kan bijvoorbeeld gewoon deelnemen aan activiteiten in het kader van de gezonde school.

Kan mijn kind tussentijds nog stoppen met het onderzoek?

Als u nu toestemming geeft, maar achteraf toch bezwaren heeft, kunt u uw kind op een later moment terugtrekken uit het onderzoek. Daar hoeft u geen reden voor te geven. Ook uw kind kan zelf aangegeven te willen stoppen met het onderzoek. Het is dan van belang dat u of uw kind dit meldt bij de contactpersoon van de school binnen dit onderzoek: mevrouw Jennifer de Vos (jj.devos@rocwb.nl).

Hoe kan ik laten weten dat ik toestemming geef voor deelname van mijn kind?

Het is belangrijk dat u, als ouder/verzorger, akkoord gaat met de deelname van uw kind aan dit onderzoek. In het bijgevoegde toestemmingsformulier kunt u een keuze aangeven voor wel of geen deelname. Geef dit formulier a.u.b. uiterlijk op 17 oktober af bij de receptie van de school. Vul dit formulier ook in als u geen toestemming geeft. Daarnaast geeft uw kind zelf toestemming voor deelname aan het onderzoek als hij/zij de vragenlijst invult en deelneemt aan de metingen.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Bonnie van Dongen, de hoofdonderzoeker van de VU (tel:020-5983718 of b.m.van.dongen@vu.nl) of met de contactpersoon op de school van uw kind: mevrouw Jennifer de Vos (jj.devos@rocwb.nl).

samen een eigen wijze weg vinden