Onze zorg

Op onze school komen we de volgende leerlingkenmerken tegen: - didactische achterstanden - dyslexie, disorthografie - leestaalproblemen of problemen met talige informatieverwerking - gediagnosticeerde ADHD - druk, impulsief, sterk afleidbaar, kinderlijk gedrag - geheugenproblemen - non-verbale leerstoornis - medisch gezien een problematische ontwikkeling - gezinsomstandigheden, ernstige psychosociale problemen - persoonskenmerken die de ontwikkeling problematiseren

In het Zorg Advies Team worden alle leerlingen besproken en maken we afspraken over nadere onderzoeken als we ergens over twijfelen. We zetten deskundigen in voor onder andere: - remedial teaching Nederlands - remedial teaching rekenen - remedial teaching Engels - motorische remedial teaching - logopedische hulp - sociale vaardigheidstraining - egotraining - cursus: grip op je dip - training zelfvertrouwen - persoonlijke begeleiding na uitstroom - leerstrategieën - handschriftverbetering - agressietraining

samen een eigen wijze weg vinden